تالار گفتمان پارا سرور

نسخه‌ی کامل: PPTP-Mikrotik
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
برای استفاده از Mikrotik به عنوان VPN ras مراحل زیر را انجام می دهیم:
config کردن Mikrotik به عنوان VPN سرور
برای این کار از دستورات زیر استفاده می کنیم:

کد:
/interface pptp-server server set enabled=yes max-mtu=1488 max-mru=1488 authentication=chap,mschap1,mschap2,pap keepalive-timeout=10 default-profile=default
/ppp profile set 0 local-address=<Mikrotik ip address> change-tcp-mss=yes
/ip firewall mangle add chain=forward action=change-mss new-mss=1300 tcp-flags=syn protocol=tcp


config کردن Mikrotik برای ارتباط با IBSng
این کار با دستورات زیر انجام می شود:

کد:
/ppp aaa set use-radius=yes accounting=yes interim-update=60
/radius add address="IBSng server IP" accounting-port=1813 authentication-port=1812 secret="prefered secret" service=ppp,  timeout=1000
/radius incoming set accept=yes
/radius incoming set port=1700


تنظیم routing ها
NAT کردن ip های assign شده به user ها:
کد:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s <IP range> -j MASQUERADE


تنظیم route برگشت:
کد:
route add -net <IP range> gw <Mikrotik's IP>